BĂNG TẢI XÍCH INOX

Cung cấp các loại xích nhựa , Chúng tôi có thể cung cấp hoặc quy đổi các mã sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Unichain, system plast, MCC, Habasit…

  1. Hãng Uni chainS810-K225, S810-K250, S810-K263, S810-K275, S810-K300, S810-K325, S810-K350, S810-K400, S810-K450, MTO, S810-K600, S810-K750, SS812-K225, SS812-K250, SS812-K263, SS812-K275, SS812-K300, SS812-K325, SS812-K350, SS812-K400, SS812-K450, SS812-K600, SS812-K750, SS812-K325 R1, SS812-K400 R1,SS812-K450 R1, SS812-K600 R2, SS812-K750 R2, SS815-K225, SS815-K250, SS815-K263, SS815-K275, SS815-K300, SS815-K325, SS815-K350, SS815-K400, SS815-K450, SS815-K600, SS815-K750, S800-K750, SS802-K750, SS805-K750, S881-K325R, S881-K325, S881-K450, S881-K750, SS881-K325R, SS881-K325, SS881-K450, SS881-K750, SS(304)881-K325R, SS(304)881-K325, SS(304)881-K450, SS(304)881-K750, S881TAB-K325R, S881TAB-K325, S881TAB-K450, S881TAB-K750, SS881TAB-K325R, SS881TAB-K325, SS881TAB-K450, SS881TAB-K750, SS881TAB-K325 R3, SS881TAB-K750 R4, SS(304)881TAB-K325, SS(304)881TAB-K450, SS(304)881TAB-K750, SSMAGNET-K325, SSMAGNET-K450, SSMAGNET-K750, SSXMAGNET-K325, SSXMAGNET-K450, SSXMAGNET-K750, SS881SFL-K325R, SS881SFL-K325, SS881SFL-K450, SS881SFL-K450 R3, SS881SFL-K750, SS881SFL-K325 R3, SS881SFL-K325 R4, SS(304)881SFL-K325, SS(304)881SFL-K450, SS(304)881SFL-K750, S881SFLS-K325R, S881SFLS-K325, S881SFLS-K450, S881SFLS-K750, SS8811-K325, SS8811-K450, SS8811-K750, SS8811TAB-K325, SS8811TAB-K450, SS8811TAB-K750, SS8811SFL-K325,SS8811SFL-K450, SS8811SFL-K750.
  • Vật Liệu : SS304, MTO, SS430, MTO, S1045

 

  1. Hãng Magris

 

S815K225, S815K250, S815K263, S815K275, S815K300, S815K325, S815K350, S815K400, S815K450, S815K473, S815K600, S815K750, SS812K225, SS812K250, SS812K263, SS812K275, SS812K300, SS812K325, SS812K330, SS812K350, SS812K400, SS812K450, SS812K600, SS812K750, SSH812GK325, SSH812GK450, SSH812GK600, SSH812GK750, SSA815K225, SSA815K250, SSA815K263, SSA815K275, SSA815K300, SSA815K325, SSA815K350, SSA815K400, SSA815K450, SSA815K600, SSA815K750, S802K750, SSH802K750, SSA805K750, S881K325, S881K450, S881K750, SSH881K325, SSH881K450, SSH881K750, SSA881K325, SSA881K450, SSA881K750, S881TK250, S881TK325, S881TK450, S881TK750, SSH881TK250, SSH881TK325, SSH881TK450, SSH881TK750, SSA881TK325, SSA881TK450, SSA881TK750, SSH881MK325, SSH881MK330, SSH881MK450, SSH881MK750, SSX881MK325, SSX881MK330, SSH8811K325, SSH8811K450, SSH8811K750, SSH8811TK325, SSH8811TK450, SSH8811TK750.